خدمات عرصه‌یابی و عرصه‌سازی در انجمن جوانان کارآفرین استان فارس

یکی از وظایف و خدمات انجمن جوانان کارآفرین استان فارس بر مبنای اساسنامه این انجمن، تلاش در راستای عرصه‌یابی و عرصه‌سازی جهت امکان رشد و توسعه جوانان کارآفرین در حوزه‌های مختلف می‌باشد. شرح بندهای قانونی وظایف انجمن در این حوزه به صورت زیر می‌باشد.

بر مبنای ماده 8 فصل دوم اساسنامه

2-8- افزایش همکاري و کارهاي مشترك در میان جوانان کارافرین و شبکه سازي کسب و کار در استان و با سایر استان‌ها

7-8- برگزاري رویدادهاي استارت آپی و تلاش در جهت دیده شدن خلاقیت‌ها و نوآوري‌هاي جوانان و ایجاد پیوند بین صاحبان جوان ایده و سرمایه گذاران توانمند

8-8- تلاش براي شکل گیري نهادهاي لازم در بخش خصوصی براي مهارت افزایی، مشاوره، حمایـت و تـأمین سـرمایه بـراي شـرکت‌هاي نوپاي دانش بنیان در استان

8-13- سازماندهی حضور و بازدید از نمایشگاه‌هاي داخلـی و خـارجی بـه منظـور آشـنایی کارافرینـان جـوان بـا فنـاوري‌هـاي پیشـرفته و دستاوردهاي کارآفرینان در سایر استان‌ها/کشورها

8-14- هماهنگی و کمک در معرفی اعضاء جهت عضویت در سازمان‌هاي تخصصی، منطقه‌اي و بین المللی در ارتباط بـا فعالیت‌هـاي انجمـن جوانان

برنامه انجمن جوانان کارآفرین در راستای وظیفه عرصه‌یابی و عرصه‌سازی

حمایت و کمک به ایجاد کسب و کارهاي جدید با ایجاد ساختارهاي حمایتی در اتاق بازرگانی فارس

کانون جوانان استان فارس تلاش خواهد کرد جوانان صاحب ایده را با اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزي استان فارس پیوند بزنـد تـا درنهایـت اتاق بازرگانی به پلی تبدیل شود بین فعالان اقتصادي و تولیدکنندگان که با مدل هاي سنتی کسـب و کـار و اسـتارتاپ‌هـا کـه بـا خلاقیـت‌هـا و ایده‌هاي جدید کار می‌کنند؛ به طور قطع برآیند چنین همکاري تحول در فعالیت‌هاي سنتی اقتصاد کشور خواهد بود.

دعوت از کارآفرینان

از کلیه جوانان کارآفرین که به نحوی به دنبال راه‌اندازی کسب و کارهای نوین و نوآورانه هستند و همچنین جوانان متخصص و توانمند در حوزه‌های مختلف، دعوت می‌کنیم که با ما در ارتباط باشند.

بدینوسیله اعلام می‌داریم که نهایت تلاش خود را در راستای حمایت از طرح‌ها و فعالیت‌های این جوانان به عمل خواهیم آورد. در راستای تلاش می‌کنیم که زیرساخت‌های لازم جهت توسعه فعالیت‌ شما را تامین و در اختیار شما قرار دهیم.

خدمات عرصه‌یابی و عرصه‌سازی در انجمن جوانان کارآفرین استان فارس