خدمات توانمندسازی در انجمن جوانان کارآفرین استان فارس

یکی از وظایف و خدمات انجمن جوانان کارآفرین استان فارس بر مبنای اساسنامه این انجمن، تلاش در راستای توانمندسازی جوانان در حوزه‌های مختلف می‌باشد. شرح بندهای قانونی وظایف انجمن در این حوزه به صورت زیر می‌باشد.

بر مبنای ماده 8 فصل دوم اساسنامه

3-8- افزایش مهارتهاي کارافرینی و مدیریتی در جوانان از طریق آموزش، انتقال تجارب و سایر روش هاي ممکن

4-8- افزایش دانش و توانمندي جوانان در زمینه مدیریت تشکل ها و سازمانهاي غیر انتفاعی

5-8- آشناسازي کارافرینان جوان با مسئولیت اجتماعی بنگاه هاي اقتصادي ) (CSR و اهداف توسعه پایدار و سازماندهی و اجراي کارهـاي مشترك در این زمینه

6-8- انجام فعالیت هاي علمی و تحقیقاتی مرتبط با مأموریت “ انجمن جوانان “ در داخل و خارج کشور

7-8- برگزاري رویدادهاي استارت آپی و تلاش در جهت دیده شدن خلاقیت ها و نوآوري هاي جوانان و ایجاد پیوند بین صاحبان جوان ایده و سرمایه گذاران توانمند

8-8- تلاش براي شکل گیري نهادهاي لازم در بخش خصوصی براي مهارت افزایی، مشاوره، حمایـت و تـأمین سـرمایه بـراي شـرکتهاي نوپاي دانش بنیان در استان

9-8- ایجاد بانک اطلاعاتی در زمینه هاي مرتبط با اهداف و وظایف ”انجمن جوانان“ و اطلاع رسانی از طریق ایجاد شبکه اطـلاع رسـانی و نشر کتب، مجلات و بروشورهاي تخصصی وتبادل اطلاعات مربوطه.

12-8- برگزاري دوره هاي آموزشی مورد نیاز اعضاء و برگزاري همایش هاي تخصصی و میزگردها

برنامه انجمن جوانان کارآفرین در راستای وظیفه توانمندسازی

افزایش مهارت‌هاي کارآفرینی و مدیریتی در جوانان استان و ترویج فرهنگ کارآفرینی

باتوجه به پژوهش هاي انجام گرفته در دنیا، بـیش از 90 درصـد استارتاپ ها و کسب و کارهـاي نوپـا در کمتـر از 5سـال دچـار شکست و نابودي می‌شوند. براساس اخرین پژوهش‌هاي مرکـز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامی و معاونـت علـم وفنـاوري ریاست جمهوري مهم‌ترین دلایـل شکسـت کسـب و کارهـاي نوپا عدم توانایی مـدیریت کـار تیمـی و تـامین مـالی و جـذب سرمایه گذار است؛ انجمن جوانان کارآفرین اتاق بازرگانی فـارس قصد دارد با ارتقای فرهنگ کارآفرینی، تقویت توان کار تیمـی و آموزش شیوه هاي جذب و هدایت سرمایه‌هاي ریسک‌پـذیر بـه جوانان استان خطرپذیري شروع بـه کـار کارآفرینـان جـوان را کـاهش دهـد، در همـبن جهـت این انجمن موارد زیر را در برنامه‌ی فعالیت خود جهت نیل به این هدف لحاظ نموده است.

خدمات توانمندسازی در انجمن جوانان کارآفرین استان فارس

برگزاری نشست‌های انتقال تجربه

خدمات توانمندسازی در انجمن جوانان کارآفرین استان فارس

ایجاد بانک اطلاعاتی از تجربیات

خدمات توانمندسازی در انجمن جوانان کارآفرین استان فارس

تولید محتوای رسانه‌ای

خدمات توانمندسازی در انجمن جوانان کارآفرین استان فارس

شناساندن ظرفیت‌های فراموش شده کارآفرینی

انجمن جوانان کارآفرین استان فارس
خدمات توانمندسازی در انجمن جوانان کارآفرین استان فارس

استفاده از ظرفیت صدا و سیمای استان

خدمات توانمندسازی در انجمن جوانان کارآفرین استان فارس

طراحی سایت و کانال فضای مجازی

خدمات توانمندسازی در انجمن جوانان کارآفرین استان فارس

برگزاری دوره‌های آموزشی و کارگاه‌های عملی

خدمات توانمندسازی در انجمن جوانان کارآفرین استان فارس

تشکیل کارگروه‌های مشاوره (کارآفرینی و بازاریابی)

افزایش مهارت کاري جوانان استان (دانشکار)

به منظور افزایش کارایی و بالابردن بهره وري تیم هاي درحـال فعالیت و داوطلبان ورود به شرکت ها و تیم هاي موفق کـاري و بالابردن کیفیت آموزش عالی در استان در جهت پرورش فـارغ التحصیلان کارآمد و با مهارت، کانون جوانان اتاق بازرگـانی بـا همکاري سایر تشکل هاي اتاق، دانشگاه هاي استان، مراکز فنی و حرفه اي و سایر مراکز مرتبط اقدام به طراحی و برگزاري دوره هاي کارآموزیو کارورزي براي داوطلبین جویـاي کـار در رشـته هاي مختلف خواهد کرد. محتواي ایـن دوره هـا براسـاس نیـاز سنجی هاي انجام شده در صنعت، پارك علم و فناوري استان و دانشگاه هاي استان تنظیم خواهد شد.

خدمات توانمندسازی در انجمن جوانان کارآفرین استان فارس

دانشکار

در این بخش به فراهم اوردن امکان کارآموزي و کـارورزي دانشـجویان و فارغ التحصیلان حائز شرایط در شرکت‌ها، استارت‌اپ‌هـا و تولیدي‌ها و کسب وکارهاي موفق استان در جهـت بـراي تربیت نیروي کار ماهر با توافق با سازمان و مراکز مرتبط پرداخت می‌شود.

انجمن جوانان کارآفرین استان فارس
خدمات توانمندسازی در انجمن جوانان کارآفرین استان فارس

ایجاد بانک اطلاعاتی شرکت‌های نوپا در استان

در این طرح به ایجاد بانک اطلاعاتی شرکت‌هاي نوپای استان کـه ظرفیـت پذیرش کـارآموز را دارنـد و معرفـی داوطلبـین بـه آن‌هـا، پیگیري و ارزیابی روندکاري داوطلب معرفی شده پرداخته می‌شود