خدمات انجمن جوانان کارآفرین استان فارس در حوزه زمینه‌سازی

یکی از وظایف و خدمات انجمن جوانان کارآفرین استان فارس بر مبنای اساسنامه این انجمن، تلاش در راستای زمینه‌سازی رشد جوانان در حوزه‌های مختلف کارآفرینی می‌باشد. شرح بندهای قانونی وظایف انجمن در این حوزه به صورت زیر می‌باشد.

بر مبنای ماده 8 فصل دوم اساسنامه

1-8- شناسایی موانع و مشکلات کارافرینی (به ویژه در رابطه با جوانان) در استان و تلاش براي رفع آن‌ها

6-8- انجام فعالیت هاي علمی و تحقیقاتی مرتبط با مأموریت «انجمن جوانان» در داخل و خارج کشور

9-8- ایجاد بانک اطلاعاتی در زمینه‌هاي مرتبط با اهداف و وظایف «انجمن جوانان» و اطلاع‌رسانی از طریق ایجاد شبکه اطـلاع رسـانی و نشر کتب، مجلات و بروشورهاي تخصصی وتبادل اطلاعات مربوطه.

10-8- همکاري با اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزي استان در زمینه هاي مرتبط با مأموریت انجمن جوانان و یا زمینه هـاي ارجـاعی از سوي اتاق استان

11-8- همکاري با نهادهاي کارافرینی جوانان در داخل و خارج از کشور و برگزاري و مشارکت در رویدادهاي مربوطه

13-8- سازماندهی حضور و بازدید از نمایشگاه‌هاي داخلـی و خـارجی بـه منظـور آشـنایی کارآفرینـان جـوان بـا فنـاوري‌هـاي پیشـرفته و دستاوردهاي کارافرینان در سایر استان ها/کشورها

برنامه انجمن جوانان کارآفرین در راستای وظیفه زمینه‌سازی

رفع مشکلات شهري و صنعتی استان فارس با کمک ایده‌هاي نو

در این قسمت با استفاده از ظرفیت نخبگان و دانشگاهیان استان می‌توان با به شور گذاشتن معضلات اصلی استان راه کارهاي نوینی براي آن پیشنهاد داد در همین راستا در مرحله اول این طرح، هریک از کمیسیون‌ها و تشکل‌هاي اتاق فارس، مهم‌ترین مشکل پیش روي بهبود فضاي کسب و کار استان را در زمینه تخصصی خود به کانون جوانان اتاق اعلام کرده و کانون جوانان با برنامه ریزي براساس این اولویت اقدام به برگزاري برنامه‌هایی در جهت تبادل نظر براي یافتن راه کارهاي کارشناسی بانخبگان استان، ایده‌یابی و آسیب شناسی معضلات بوم فارس خواهد کرد

خدمات انجمن جوانان کارآفرین استان فارس در حوزه زمینه‌سازی

برگزاری رویداد سالانه استارتاپی

خدمات انجمن جوانان کارآفرین استان فارس در حوزه زمینه‌سازی

ارتباط با منتورهای توانمند کشور

خدمات انجمن جوانان کارآفرین استان فارس در حوزه زمینه‌سازی

برگزاری فرآیند ملاقات سریع

خدمات انجمن جوانان کارآفرین استان فارس در حوزه زمینه‌سازی

کمک به تیم‌سازی

خدمات انجمن جوانان کارآفرین استان فارس در حوزه زمینه‌سازی

برگزاری تورهای خلاقیت

خدمات انجمن جوانان کارآفرین استان فارس در حوزه زمینه‌سازی

برگزاری نشست‌های ماهیانه «شب شیراز»

خدمات انجمن جوانان کارآفرین استان فارس در حوزه زمینه‌سازی

برگزاری نشست دوماهانه «شیراز نو»